DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. Gaarne geef ik gehoor aan het verzoek van de redactie van het jaarboek van „die Haghe” om aan zijn lezers op nieuw de geschiedenis te verhalen van de Haagsche Juffer Sofia van Noortwijck en hare moeder de weduwe Van Noortwijck, geboren Van der Maa, die op het einde der 17e eeuw aanleiding gaven tot een schandaalproces. De stukken, die deel uitmaken van het archief van ’t Crimineele Hof werden mij door den Algemeenen Rijks- archivaris, Jhr. Mr. Th. H. F. van Riemsdijk, met groote welwillendheid ter beschikking gesteld, terwijl de Adjunct- Rijksarchivaris Mr. P. van Meurs, onder wiens afdeeling dit archief ressorteert, mij nog verschillende belang wekkende bijzonderheden daaromtrent mededeelde. Ruim vijftig jaar geleden gaf Mr. J. van Lennep dit verhaal in het licht, doch hij deed dit op zeer onvol ledige wijze. Ik wil hier aanhalen wat Mr. P. van Meurs mij mede deelde over het ontstaan van Van Lennep’s boekje, ge titeld De Moeder en de Magistraat, dat tegenwoordig uiterst zeldzaam geworden is en niet voorkomt in sommige bibliographieën van Van Lennep’s werken. „Wijlen de heer Hingman heeft mij gezegd, dat de heer Bakhuizen van den Brink of Van den Bergh den bundel stukken van het Hof van Holland (n°. 5372) eens

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 10