DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 102 Maa wede Noortwijck antwoort, dat zij dat het request in deze ie vrage gemelt, Sophia van der Maa request had gepresenteert aan haar Ed. Grootmog. de Heeren Staten van Holland ende West-Vriesland, om te hebben relacatie van haar confinement int rasphuys binnen deze Stad Gouda. Sophia van corten tijd na was gepresenteert op den Sondagh, wanneer zij de twee voormiddags predicatiën al hadde bijgewoont, buyten kennis van de regenten eens is geweest op haar buytenplaats tusschen Moordrecht en Kortenoort om aldaar eenige ordre te stellen tot nodige reparatie, en al hoewel sij des avonts ten acht uuren al tuys was geweest, dat echter des Sondags daaraan de binne- vader Dubbelt haar uyt last van de regenten hadde gesegt, dat zij niet en zoude hebben uyt te gaen tot nader ordre, sonder reden van die ordre te geven. Antwoort op dit 2e articul, dat na haar beste onthout drie of vier weken sonder dat sij uyt mogt gaen sijn verlopen en dat haar mijt Lijsbet Sena haar gedurende dien tijt heeft gesecht, als ik wil kan ik maken dat gij uitgaat, en söo ik niet en wil sal het in geen jaar geschieden. Wilt gij mij een briefie geven, dat gij mij een legaat zult maken, soo sal ik te weegh brengen, dat gij weer uyt moogt gaan. Dat sij ook een schrif telijke belofte aan haar Lijsbet Sena gegeven behelsende nogh belofte van verbeteringh, als zij Lijsbet Sena het daar naar maakte, dat zij Lijsbet Sena met consent van 2. Off sulck nauwer opsluyten soo lange is geconti- nueert, totdat zij daardoor genootsaakt is geworden schriftelijk te beloven aan haar dienstmeyt Lijsbet Sena een Notabel legaat te sullen maken?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 111