io6 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. soo geheel dat huys aen het tugthuys toequam sekerlijck ider kamer van dien oock daer aen soude toekomen blijvende maar alleen dit onderscheijd off die kamer buyten het tugthuys ofte daer inne staande ende ge legen was, waar omtrent (dog op de voorgemelte conditiën) vertrouwe het different niet indispensabel te sijn, behoudens nogtans tot erkentenisse van soo- danige beter woninge een extraardis hier oock wierde betaelt, waar over in dat geval nader soude moeten werden geconvenieert, misschien na proportie van de waardij van het huys, de bewoning geschat op lijfrenten, interest etc., reparatlën etc. Of ingeval het tugthuys soodanig hypotheecq niet en possideerde, dat UE. in plaetze van te betaelen een groote huer pro rato van liefrent etc. dat UE. selfs een huys na U vermaeck op de Spieringstraat (alwaer goede gelegentheyd is) off elders in de stad koftede en het selve dede transporteren en stellen op de naem van de regenten van het tugthuys voorsch., en dat UE. de cooppenningen daar van eens voor haerl. uit schoot, en U leven lang van huer vrij was mits be talende de verpondingen, reparatiën en nieuwigheden bij UE. daar in te maeken. Off wel dat UE. in erkentenisse van de superioriteijt gemelte regenten over UE. competerende deselve ten behoeven van het Huys een jaarlijxe recognitie dede tellen ter somme vangulden, en een indifferent huys huerde onder de dicipline en cautie als boven. Ick hope dat UE. bij d’Ed. grootachtb. onze mede- dogende heeren Borgemeesteren, aan de welcke de moderatie, soo als verstaan heb van UE. confinement en bij rescriptie van het Hoff provinciael en bij haar Ed: Grootmog: toegevinge genoegsaem is gedefereert, die sagtsinnige oogluykinge zult vinden, dat UE. op

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 115