io8 DE. GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. Compareerde vrouweSophiavanNoortwijck, weduwe wijlen d’heer Andries van Hoffland te kennen gevende, dat zij comparante in hare huwelijcxe voorwaarde met d’heere Robbert van Barnewalt Baron Capiteyn van haer koninklijke Majesteyt van Engeland etc. ter over- staen van hare respective vrouwe moeder ende zijnen heer vader opgereght en op heden voor mij notaris met getuygen gepasseert, hadde gecomitteert ten behoeve van haer vrouw moeder Sophia van der Maate doen invloeyen, dat de capitalen, dewelcke haer Ed. bij deselve voorwaerde met haer vrouw comparante ten huwelijck hadde belooft, mitsgaders welcke zij vrouw In den ondertrouwlegger van 's Gravenhage is hun onder trouw opgenomen op 17 Febr. 1704 en uit de akten, die wij later vonden, blijkt dat hun huwelijk op 2 Maart d. a. v. werd voltrokken. van Crickstown Castle en die met den titel van burg graven van Kingsland, ook bestond er eene lersche tak dezer familie. Verscheidene leden dezer familien dienden den Staten in Holland en in Belgie als officieren. Wij vonden in de Commissieboeken van den Raad van State echter niet den naam van den bruidegom van Sofia van Noortwijck, daarentegen wel de namen van David en van Roberts vader den bovengenoemden Patrick, in 1687 kapitein geworden. Te vergeefs hebben wij bij den archivaris van Gouda om inlichtingen aangeklopt, deze kon ons geen bijzonder heden omtrent dit huwelijk verschaffen 1). Meer succes hadden wij in het Rijksarchief. Hieronder geven wij eenige acten weer, die op het huwelijk be trekking hebben, en beginnen met een compromis, ten gevolge waarvan de weduwe van Noortwijck hare mede werking tot deze echtverbintenis verleent.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 117