DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. IO9 Hierna volgen de huwelijksche voorwaarden, waaruit blijkt dat de Majoor de zaken oogenschijnlijk heel royaal behandelde. comparante bevoorens uyt den boedel van haer manne hadde genoten, zouden verstrecken tot voldoeningh van haer comparantes ouderlijcke erffenisse, t welck echter alsoo met toestemminge van haer ed. voorn, toecomenden bruydegom, ende desselffs heer vader was geconvenieert, soo verclaerde zij vrouw com parante bij desen met de voorsz. goederen haer van opgemelte heer vaders erffenis in’t geheel te sullen houden voldaen en betaelt te zijn en dat met genoegen en toestemminge van d’heer haer opgemelte toecomende Bruydegom en van desselfs heer vader dewelcke zij vrouwe comparante heeft versoght om in kennisse der waerheyt van dien, dese acte als getuygen selffs te onderteekenen en consenteeren. Hier van acte dat aldus passeerde binnen der Goude voorz. ter presentie van d’Heer majoor baron P. Van Barnevelt en den WelEd. Hr. Robbert van Barnewalt baron capiteyn in dienst van haer Majesteyt van Engelant getuygen van gelooven hiertoe versoght opten i4February 1704”. In den name Godes amen. Voor mij Arnoldus Schoonhoven openbaer Notaris bij den Ed. Hove van Hollandt geadmitteert binnen der Goude resideerende ter presentie van de naerbescr. getuygen de WelEd. Heer Robbert van Barnewalt, Baron, Capiteyn in dienst van haer Majesteyt van Engelant, geadsisteert met zijn heer Vader de Majoor Baron van Barnewalt ter eenre, ende de welgebore vrouw Sophia van Noort- wijck Weduwe en douairière wijle d’ Heer Andries Hofflant Salr. geadsisteert met haer vrouw moeder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 118