DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 1T5 dit document luidt als volgt. die aantoont dat een vergelijk ge- impetrante in cas van relieff voor het hoff provin- tiael genootsaect is te enthameren, op en jegens haer doghter Sophia van Noortwijck, Robbert de Barnevalt ende deszelfs vader, soo zij luyden haer noemen Baronnen van Barnevalt etc. daer omtrent alle ter mijnen van reghten waer te nemen en te observeren, sententie ten voordeele becomen hebbende deselve ter executie te stellen en ten uyteynde toe te ver volgen en tot nadeele, is het raetsaem te appeleren ofte reformeren en wijders generael alles te doen wat noodigh wesen sal enz. binnen der Goude opten apen Feb. 1704. Waarschijnlijk voerde Mama van Noortwijck dit proces, omdat haar gebleken was, dat de echtgenoot en zijn vader niet zulke brave lieden waren als zij eerst had gedacht. Maar dit proces had geen voortgang. Nadere bijzonderheden omtrent dit proces zijn ons niet bekend geworden. Wel hebben wij in het protocol van den notaris A. Schoonhoven te Gouda eene acte gevon den, die daarop betrekking heeft en partijen juist een half jaar later tot komen zijn. De tekst van „Compareerde etc.: Vrouwe Sophia van der Maa weduwe van d’Hr IJsbrant van Noortwijck Salr de- welcke zeyde en verclaerde haer bij desen te inter- poneren borge als principale debitrice onder renun ciatie van de benefitien van excussie ende ordinis mitsgaders senatus consulti Velliani bekennende van den efifecte van dien door mij Nots onderreght te zijn ende dat voor de betalinge van soodanige deugde- lijcke schulden als haer comptes dochter Sophia van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 124