u8 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. rende omtrent een somme van duysent ducatons, deselve hare crediteuren hadden kunnen goedvinden de meubilen en huysraed van des supplies voorn, doghter in arrest te nemen, ende voorts in rau actie te contenderen tot voldoeninge van hare respe pre- tensien, dat de supplte mitsdien om haer voorn, doghter in dese ongelegentheydt te redden, ende de deughde- lijcke schulden van deselve te betalen hadde op den September laestleden gepasseert een acte van borgh- toght ter somme van drie duysent vijff hondert gul dens, onder verdere verbintenis, dat uyt de voorschr. somme in den tijt van anderhalff jaer uyt het incomen harer goederen de voldoeninge sonde geschieden, ende dat bij sententie van desen Hove, in date den sen deser maend October, het voorschr. arrest is gecon- tinueert ten uyteinde van de saeke waer door des supplts- voorn, doghter seer wert geincommodeert dan alsoo de supplte bevint, dat de crediteuren haer door de voorschr. borghtoght niet genoegh gesecureert aghten, niet soo seer ten aensien van den tijt van betalinge, als wel ten respecte, dat de goederen en effecten van de supplte op authorisatie van desen Hove, bij provisie sijn gesequestreert, soo is de supplte genootsaekt haer te keeren aen desen Hove, ootmoe- delijck versoeckende U Ed. mog: dese acte van borgh toght gelieven te agêeren, ende Adam van der Smalingh, die de provisionele sequestratie harer goederen heeft, te authoriseeren, en desnoots te ordonneren, omme in den tijt bij de voorschr. acte van borghtoght ge- stipuleert, ofte wel eerder uyt des supplies effecten de deughdelijcke schulden, ende schuldeyschers van des supplies doghter in alle redelijckheyt te voldoen, ende daer van te verlenen acte. Twelck doende enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 127