DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. II9 De administrateurs van haren boedel betaalden op 13 ■October 1704 de schulden van Sofia en haar man, zoodat het arrest toen werd opgeheven. Ook Barnewall had op zijn beurt te vechten met allerlei schuldeischers, die hem het leven zuur maakten. Zoo werd hij o. a. in rechten aangesproken door een koetsier, die geen plan bleek te hebben den baron voor niets te rijden. Wij zullen uit de onderstaande stukken zien, tot welk verweer van Barnewall’s zijde deze vervolging aan leiding gaf. Aen den Hove van Holland. Geeft reverentelijck te kennen Robbert Barnewal, Schiltknaep, en Capiteyn in dienst van haer koningh- lijcke Majesteyt van Groot-Brittagne onder desselfs troepen in dienst van desen staet, soon van Patrick Barnewal van Roustonne Baron, wonende alhier in den Plaech, dat hij suppit op den sen Maert deses jaers getrouwt sijnde met Sophia van Noortwijck, die weduwe was wijlen Andries Hoffland, van verscheyde personen wert geïncommodeert met seer ongefundeerde proceduren van arrest ende R. A. voor den gereghte van den Haegh, als eerstelijck van Maria Talbot die op den ipen Aril deses jaers door een gereghtsbode van den Haegh heeft arrest gedaen op alle sodanige meubele goederen, als berustende sijn in de huysinge en op de grond van de Wede Pijl, toekomende den supplt; ende voorn, sijne huysvrouwe, en verder hem suppP heeft gedagvaert voor den gereghte van den Haegh; dat mede Hendrick Cofferman, stalhouder op den selven i4en April door een gereghtbode alsvoren heeft in arrest genomen sijn supplt koets, drie paer- den en tuygen, en vorder hem supplt voor den voorschr. gereghte van den Haegh mede gedaghvaert;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 128