DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN N00RTW1JCK. 120 ende nogh, dat eenen Ary de Koe, op den 2ien April mede door de voorschr. gereghtsbode de voorschr. koets, paerden en de tuygen in arrest heeft genomen, en de verder mede den supplf voor den voorschr. gereghte gedaghvaert, aldaer heeft weten te becomen default, ende een twede citatie op den 28en April heeft laeten doen, alle welcke proceduren sijn ipse jure nul, en niet konnen bestaen, soo ten insighte, dat den supplt is een militair, als dat hij is notoirlijcke een Edelman buyten reproche, alhier te lande getrouwt en gegoet, ende sulcx voor den voorschr. gereghte van den Haegh niet convenibel, nogh in persoon, nogh in goederen arrestabel, ende daerenboven meer sulcke incommoditeyten hem supplt soude connen overcomen, waerinne dient te werden voorsien, soo vind den supplt genoodsaekt sigh te adresseren aen desen Hove versoekende enz. Twelck doende enz. Op dit rekwest stond het volgende kantschrift ,,’t Hof alvorens op de nevenstaende requeste te disponeren ordonneert Parthijen op aenstaende Dyns- dagh den i3en deser te compareren voor de Heeren en Mrs. Jan Munter, Heere van Zanen en Iman Cau, Raden in den voorschr. Hove als commissarissen, die hen luyden hooren en vereenigen sullen ist doenelijck, indien niet disponeren als naer behooren.” Actum Hage den gen Mey 1714. De resolutie van het Hof luidde als volgt: ’t Hoff van Holland nae verhoor van parthijen ver leent ’t versoghte poenael stat houdende ten dage dienende en dien dag al. Actum Hage, den 20 Mey 1704.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 129