DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 121 Ook met haar tweede huwelijk brak er dus niet een gelukkiger tijd voor Sofia van Noortwijck aan. Maar het waren niet de schuldeischers alleenReeds enkele weken na de huwelijksvoltrekking stelde zij bij het Hof van Holland een eisch tot echtscheiding in, en ter terechtzitting motiveerde zij dezen als volgt Op Huyden compareerde voor den Hove van Hol land! Johan van Campen als procureur van Sophia van Noortwijck, getrout met Robbert Barnewal, eys- schersse in R. A., die gepresenteert hadde op-ende jegens Robbert Barnewal sigh hebbende gehouden voor gedagvaart van sulcx verweerder uit voorschr. cas omme eysch te doen ende dede seggen, dat de eysschersse met den verweerden op den 2en Maart 1704 sijnde getrout naar dat alvoren bij huwelijks voorwaarden de gemeenschap van goederen was ge- secludeert, en zij eysschersse hadde bedongen de keuze, off sij in winst ende verlies wilde participeren dan niet, den verweerder al aanstonds naar sijn voors. trouwen, de eysschersse seer cruel hadde ge- tracteert ende miserabel mishandelt, hebbende niet alleen haar gedreygt te vermoorden, maar hebbende haar ook als een gevangen eenige dagen opgesloten tot zoo verre dat de eysscherse bij continuatie qualijk getracteert zijnde, sij op den 1460 April 1704 genoot- saackt was geworden sich uyt de huysinge, waar in sij met den verweerder hadde gewoont te vlugten, en in welk vlugten sij door den verweerder met een bloten degen in de handt was vervolght, sulcx dat sij, de eisscherse, ter nauwer noot met het driemaal klimmen over een heyningh hadde konnen eschappe- ren, en waer omme de eysscherse buyten perieul van leven niet langer in bijwoninge met den verweerder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 130