X I2Ó DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. even- 7 [oningevuld] Transporteere Memorie. Memorie. Notaris Andries Timmer geveild Noordwijck groene woning (Wederhelft erven Killegrew) Hoeve Rustenburg Hoeve Moordrecht Huis Kneuterdijk 2 Huizen i. d. Schoolstraat 19000 18000 4000 41000 de medicamenten (bij haar gevonden) wijzen dit uit, eens de reis naar Amsterdam om te cureeren. Onze heldin, die misschien reeds langer bij hare moeder woonde, bleef nu te Gouda woonachtig en overleed aldaar op den betrekkelijk jeugdigen leeftijd van 37 jaar, den 7 October 1710. Haar moeder was haar op 6 April van hetzelfde jaar voorafgegaan en werd, als zij, te Gouda eerste klasse begraven. Adam van der Smalingh, die reeds de administratie van den boedel der weduwe van Noortwijck in handen had werd op 23 October 1710 met Mr. Paulus van Assendelft aangesteld tot executeur van Sofia van Barnewall’s tes tament. Sofia was de eenige en universeele erfgename van haar moeder en de beide bovengenoemde heeren waren ook belast met bereddering van dezen boedel. Van het groote fortuin, dat moeder en dochter eertijds bezaten was slechts een klein deel over. Dit kan ons niet verwonderen, daar wij weten hoe stelselmatig de dames door de leden van het Hof waren geplunderd. Door eene acte van authorisatie van het Hof van October 1717 en een verbaal van 13 October d. a. v. zijn ons de bizonderheden omtrent dit overgeschoten ver mogen bekend, en zullen wij die hier mededeelen. Johan van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 135