DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 129 in Juli 1722 EDUARD VAN BIEMA. 9 Eigenaardig is het, dat in Juli 1717 een mr. Johan van Noortwijk huwde met een Haagsche juffrouw Scheltus. Dit was echter een geheel ander, zoon van den Utrechtschen waar- nemenden rentmeester Everhard van N. in wiens plaats hij weldra dit ambt aanvaarden zou. testament bij notaris R. de Bruyn, l) en verkocht hij een huis, maar na dien tijd vinden wij geen spoor meer van hem. Nu wij zijne halfzuster Mietje, de dochter van Salomon Pereijra weer voor het voetlicht gebracht hebben, willen wij mededeelen wat wij omtrent haar gewaar zijn geworden. Op 2 September 1717 maakte notaris de Bruyn, alhier de huwelijksvoorwaarden tusschen haar en Johan Snel van Leiden, met wien zij op 5 September d. a. v. in ondertrouw ging. Zij noemde zich toen voluit Sara Maria; vroeger bleef, blijkens het voorgaande, de eerste benaming, die herinnerde aan haar Semitische afkomst, steeds achterwege. Haar bruigom was waarschijnlijk een zoon van Mr. Johan Snel en van eene Juffrouw Houttuyn. Hij overleed op het einde van 1735 en werd begraven kort vóór 7 Januari 1736. Zijn vrouw bleef toen met 5 kinderen achter. Waar schijnlijk is Sara Maria overleden in het jaar 1749, want in het Leidsche familiegeld-register van dit jaar komt haar naam niet meer voor. Wij zijn nu gekomen aan het einde van ons verhaal en nemen voor goed afscheid van de weinig deugdzame dames van Noortwijck. Misschien dat haar nageslacht, afgeschrikt door het slechte voorbeeld, betere wegen bewandelde, en daardoor de slechte herinnering aan haar uitwischte. ’s Gravenhage, April 1911.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 138