DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 4 1) In weerwil zijner hooge positie liepen er slechte geruchten over hem. In de journalen van Constantijn Huijgens, den zoon, dl. Ill, biz. 57, vinden wij het volgende vermeld„Bruynestein me dit..., que Van der Ma... avoit eu, il n’y avoit pas encor long temps une méschante affaire et qui luy avoit coustébon, pour appaiser le fiscal ou le baillif; que c’avoit esté pour quelque fausse obligation ou chose semblable.” zijn naam herhaaldelijk voor als de belangrijke ambten van Schepen of Burgemeester vervullende. x) Na de verandering der Magistraten door Zijne Hoogheid den Prins in het veelbewogen jaar 1672 werd hij bij missive en electie van Z. H. benoemd tot Schepen der Stad om te dienen van 7 September 1672 tot Sint Catharinadag of 25 November 1673. Hij behield die functie tot het jaar 1676, toen hem de onderscheiding te beurt viel tot Burgemeester te worden gekozenhij bleef dit tot 1680. Van 1680 tot 1682 was hij wederom Schepen, en werd toen in zijne functie vervangen door Johan Byemont. Johan van der Maa was gehuwd met Catharina Hogius, uit welk huwelijk drie dochters geboren werden, waarmede wij ons even moeten bezighouden. De oudste, Lucretia, trouwde met een doctor in de medicijnen, met name Jakob Sena, die jong stierf zonder vermogen na_te_laden, zoodat de opvoeding en het onder houd zijner vier kinderen geheel ten laste kwam der grootouders van moederszijde. Helena, de jongste dochter, was evenmin gelukkig in haar keus. Zij trouwde met een Engelschman, William Killegrew, die haar vóór 1671 verliet. Twee dochters, Maria en Johanna Killegrew, uit dezen echt geboren, gingen tot de Roomsch-Katholieke religie over, eene daarvan deed zelfs de gelofte en werd Abdis in een klooster te Aken, in welke stad Helena zich ook metterwoon ves tigde nadat zij door haar echtgenoot verlaten was.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 13