DE PLUNDERING VAN DEN HAAG DOOR DE GELDERSCHEN. I35 wier koopwaar lang zooveel waarde niet had, er goed afkwamen, want de soldaten „namen vant best ende lieten het ander lechghen”zoo ging het ook den ambachts lieden bij wie weinig te halen was. De Gelderschen had den trouwens ook slechts pak-gelegenheid voor het meest waardevolle, niets dan de schuitjes, waarmee zij den tocht door het watterrijke land gedaan hadden, maar die zoo klein waren, dat zij ook aan spiezen konden worden gedragen. Aan de bezittingen van den keizer en zijn tresorie werd volgens P. Heuterus niet geraakthoe het met de kas van de dorpsmagistraat ging weten we niet, maar die was in geen geval rijk voorzien, wel is ons door een document de mededeeling bewaard, dat het „contoer” van de weeskamer, staande in de Groote Kerk, door de Gelderschen werd opengebroken en beroofd. De juweelen en kostbaarheden tot de onder de administratie der weesmeesters staande boedels behoorende, werden medegenomen en ook rentebrieven meende men te kunnen gebruiken; x) het ergste was, dat de losse papieren Ik vind althans in het Register D. der Weeskamer onder nr. LXXX: „Dese voirn. brieven waren uyt dit contoer ghe- nomen bij de Gelderssen upten VIon dach van Mairte A° XXVIIJ, om welke brieven uut geschicket was om te halen.” En iets verder: „Item, al^p men uit was om deze brieven te lossen en te halen in Benscoop ende in Polsbroek, en dattet vier ghesellen waren dye dese vijff scepenbrieven ghevonden heb ben int innemen van Utert van den Borgonse, daer se de Geldersse gebrocht hadden, waarvoer dat coomt dese vijff brieven voor haer porcye te betalen hebben eiken brief 221/<> st., facit tesamen de somme van 5 rijnsgld. ende ra1/, st.” Öok bij verschillende andere boedels wordt de door de Gelderschen aangebrachte schade vermeld; zie Reg. D. nr. LXXXVI „be- taelt voer de lossynghe van de brieven die bij de Gelderssen ghenomen waren, tot haere porcye 221/2 st.” en nr. XCV„haer brieven die ghenomen waren van de Geldersse en quam tot hare porcye XLV stuvers.” Deze uitgaven werden meestal gedaan in Nov. en Dec. 1529.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 144