DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 5 Sofia,x) de middelste dochter, schijnt omzichtiger geweest te zijn in het kiezen van een levensgezel. Zij huwde met Isbrandt van Noortwijck, den Thesaurier van Prins Willem III. Een jongen Johan en een meisje Sofia waren de vruchten van dit huwelijk. Sofia was ge boren op 27 October van het jaar 1673 2). Even als zijn zwager Dr. Sena en diens gemalin Lucretia, stierf Isbrandt van Noortwijck vóór zijn schoonvader Johan van der Maa, welk overlijden spoedig gevolgd werd door den dood van zijn jongen zoon Johan, 8) zoodat de weduwe van Noortwijck alleen achterbleef met haar dochtertje Sofia, wier treurige geschiedenis wij gaan verhalen. De echtelieden Johan van der Maa en Catharina Hogius hadden op 16 September 1686 voor Notaris Cornells de Haen hun testament gepasseerd. De vrouw overleefde haar man geruimen tijd en ging eerst in het jaar 1695 de eeuwigheid in. Op 10 Juni van voornoemd jaar waren alle vrienden en erfgenamen der overledene in het sterf huis vereenigd om de voorlezing aan te hooren van hare uiterste wilsbeschikking. Dit testament bleek uiterst gun stige dispositien ten opzichte van Sofia, de weduwe van Isbrandt van Noortwijck, te bevatten. In dezen uitersten wil werd vooropgesteld dat de drie dochters, door haar uitzet en door genoten onderstand van anderen aard, hare legitieme erfdeelen reeds ten volle genoten hadden. Het hield wel eenige gunstige bepalingen in ten opzichte van de kinderen van Lucretia Sena en L Zij was geboren in of omstreeks het jaar 1640. 2) Zij werd in de Groote Kerk te ’s Gravenhage gedoopt op den 29 Oct. d. a. v. 8) Hij kwam in een tweegevecht om. Zie Journalen van Constantijn Huijgens, den zoon, dl. II, bl. 114. Augustus 1692. Hij (Kapitein van der Hooghe) bracht in ’t praeten te pas, dat hij de soon van Noortwijck (den Tresorier) dootgesteken had.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 14