144 de plundering van DEN HAAG door de gelderschen. D. S. VAN ZUIDEN. Dat de zoo welgeslaagde tocht van van Rossem grooten schrik in Holland verspreidde, is gemakkelijk te gelooven, en indien de Landvoogdes erbij betrokken geweest is, dan heeft zij succes gehad, want de Hollandsche staten werden veel gewilliger met hun geldtoezeggingen, zoodat de oorlog met kracht kon worden aangegrepen zoo’n kracht dat nog voor het einde van het jaar de Geldersche hertog tot een zéér ongunstigen vrede genoopt was (3 Oct. 1528). Ook in Utrecht overwon de Bourgondische partij ten eenenmale, zoodat het verdrag met den bisschop, van Februari 1528, waarbij het wereldlijk gezag over het bisdom aan den keizer gebracht werd, ook geheel ten uitvoer kon worden gelegd. bereikt. Volgens Bommelius x) is de bode in Woerden gevangen genomen en heeft men hoewel hij eerst vol hield niets bij zich te hebben tenslotte op hem den brief gevonden, die, naar Delft gebracht, aan de regeering werd overgeleverd, hetgeen zijn aanwezigheid in het Algemeen Rijksarchief verklaren zou. als hij er niet tijdelijk uit ge weest was en onder anderen in handen was geweest van Aart Meurs uitgever van de vertaling van L. Hortemius Utrechtsch verhaal, waarachter hij den brief afdrukte 2), terwijl ook Pontanus beweert: „habeo ex archivis depromp- tas tabulas”. Op een of andere wijze is hij echter weer ter juister plaatse terecht gekomen. In een passage die niet in het handschrift Lap v. Waveren voorkwam en dus van eenige jaren later dateert dan het eigenlijke geschrift, misschien ook van een (Geldenhauer afkomstig is. Ed. Hist. Gen. p. 38. 2) Niet heel nauwkeurig trouwens.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 153