DE PLUNDERING VAN DEN HAAG DOOR DE GELDERSCHEN. I/| 7 ende eenen meister Jaspar Lyevensz welcke t’samen guet sijn (want seeghelt sonder getall met bouerijen gekoncquestiert ende geworven hebben) voir 35 m. off 40 m. golden guldens ende noch meer die ick nyet all numen en will. Ende bij gevall ghij eenich ontsich wilt maken met br(anden) soe wilt doch boven all des Presidenten huis nyet en will verschoenen, want hij in allen saecken onsen harste vijandt is geweest ende wold ons tjair voirleeden op die dach- fairdt alldair laeten vernijelen; den Maerschalck sulcx in- dachtich wil wesen ende met anderen jonckeren ende guede luijden oick ettelicke onsen vrunden ende maeghen (soe veel men see gevanghen krijght) geneedelick meedeleeven want see onsen harste vijanden nyet geweest en sijn als naement- lick Frederick van Renes, Jan van Culenborch, Gherrit van Poylgheest, wonechtich op sijn huis nye ghetimmert bij Leyden aen deese sijde, genuemt toe Ouwerkercke, want deese onse naeste maghe sijn tsamen geboeren van Culenborch, ende nyt teghens mijn genadige Heeren noch die Staten gedaen hebben; ende billicx onsen vrunden behoeren te ghenieten ende nochtans waell eenen groeten penninck sollen opbrenghen sonder leedt te breecken. Voirt bid ick voir den heeren van Alckemade, heeren Jan van Duvenvoirde, heer Gherrit van Lochorst, den heer van Wijngharden, den heer van Assendelft ende den griffier in den Haghe mit hoeren husen dat men se brantscatten wil ende niet barnen, want deese voirgaende alle weeghe onse Staten groetten vrunden ende voirstenders geweest sijn; die rest als raetsheeren met die advocaten ende andere schrijvers mach men nyet lichtelick aen misdoene; die doerwerders mit die witten roijtghens hebben meestendeel dat hanghen waell verdient. Lieff broeder ghij moeght noch waell eenen dach drie off vier dair verblijven, dan langher en sold ick sulcx den Marschalc met den vrunden nijet raden want see all hoer macht nu toenen sollen ende wie weet wat folek hem keemen mocht, see nu gheen ghelt spaeren sollen. Ick hald, als ghij U dinghen wael anleght dat U die Stadt van Harlem nijet en sal moeghen ontstaen want dair gheen vreemdt volck in is ende onbewairt van kruitbusschen etc. desgelijeken Rotterdam, groet van begrip, sonder weer. Hiermede wil ick U 1. mit den vrunden goet bevelen, wilt ommers guede waeck halden ende U Hollanders met diebuyt wijsselick oeverbrenghen. Ick sal teghens Uwer alre koemst groet vuer aen doeyn legghen om eenen groeten buytpenninck

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 156