150 DE PLUNDERING VAN DEN HAAG DOOR DE GELDERSCHEN. hebben aldaer vuyt gerooft ende genomen gelt,brieven, juweelen, denselven weeskinderen toebehoerende ende mede hoe dat dat ghelt van sommighe weeskinderen geamployeert was tot proffijt van eenige andere weeskinderen, midts daerbij leggende een briefken van restitucie, dat weder te betalene alster ghelt van denselven weeskinderen weder in quame ende alzoo die selfde briefkens mede al verloeren waeren, zoo gave die voornoemde weesmeesters ons mede te kennen dattet hem luyden tselve terstont nyet mogelicken en waere te remedieren dan’t einden die rekenynghe van al zulcke weeskinderen die te bove offten achteren sonde moghen comen, ende waeren die voergenoemde weesmeesters begerende onse provisie, zoe dat zij luyden ende haer nacomelinghen weesmeesteren ter cause van als dat voerschreven staet gheen molestacie en souden hier naemaels geboeren; ende alzoo dat voorschr. staet ons al te samen notoer ende wel kennelicken es soe, ordonneeren ende committeeren wij bailliu, schout, scepenen voorschr. int bijwesen van onse vroetschap denselven Huich Aertsen, Philips Mercelissen ende Maertijn Adriaensen weesmeesteren haere tijt geduirende ende voert allen huere nacomelinghen, weesmeesteren, zoe wat ghelt brieven, juweelen ofte gueden dat sij bevind sullen gerooft, genomen, verloren dat voor datum van dien in den selve wees- camer gebrocht oft geweest is, dat selve sullen sij van stonden an te register oft int weesboeck doen setten bij haere clerck achter aen elck weeskint sijn rekenijnghe dien ten achteren sonde moghen comen ende dat selve sal als dan van geloeff ende van waerden gehouden worden gelijck als haeren weesboeck tot noch toe gedaen heeft, ende sullen midts dien die selve weesmeesteren voorn, ende haere nacomelinghen weesmees teren daer van ontlast weesen achtervolgende haer luyder ordonnancien gekuert bij den schout ende schepenen van den Hage int bijweesen van den vroetschap op ten lesten dach van Augusto anno 1513 int vierde artyckel derselver ordinancie, twelck aldus luydende is van woerde tot woerde: item zoe wes die kinderen dan overlopen boven die sculden dat sullen die voechden van den kinderen bij raede van den weesmees teren ende bij consent van twee scepenen overgeven dengenen die de kinderen houden off anders yemandt daer sij waenen dattet best besteet is tot den kinderen oerbaer ende daer off zekere brieven ende borghen nemen bij den weesmeesteren ende twee scepenen, ende indien hier namaels enich gebreck ofte fraude in geviel 't zij bij brande off bij oorloghe off ongeval,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 159