DE PLUNDERING VAN DEN HAAG DOOR DE GELDERSCHEN. 151 Bijlage V. i529> Jan- 5- (I528 °-s-) Appointement arbitrael tusschen die van den Hage ènde haer gijselaers. Op de questie wesende tusschen die van den Haghe ter eenre ende Huge de goudsmit, Jacob de smit, Jan Ariaensz en de Mr. Aernt Hugez die in de voirleden oirloeghe als ghijse- laers mede gegaen zijn in ’t lant van Gelre voor den brantscat van den Haghe, eysschende dezelve ghijselaers groote recom pense zoe voor hunne schaede ende interesten als voor hunne getrou wicheijt, vreese ende anders, ende nae dat de zelve par tijen, te weeten, die van den Haghe ende oick de zelve ghijse laers, hunne saicken voorseyd gesubmitteert hadden in’t seggen van mijn heer van Assendelft eerste raidt, mr. Joest Sasbout oick Raedt oirdinarijs van den Hove van Hollant ende van den luyden van der Rekeningen in den Haghe; ende nae dat dezelve, van den Raede ende Rekeningen partijen in ’t lange gehoirt hebben, ende bevonden dat de verteerde costen bij den zelven gijselaers buyten verteert bij die van den Hage alreede betaelt waeren, soe es bij hem luyden uytgesproken ende ver- claert, dat, die van den Haghe betaelen zullen elck van den hoe dat die genoemt moghen weesen, aengaende die weescamer daer sullen die weesmeesters off ontlast weesen ende die scade soude comen op die weeskinderen ende off die weesmeesters die nu zijn oft namaels comen sullen enyghe molestacie ge- creghen bij den kinderen off hueren vrinden daer geloven wij schout ende scepenen met die vroetschap van den Hage den voorschr. weesmeesters costeloos ende scadeloos off te houden; tot kennisse der waerheyt ende tot ontlastinghe van den voorn, weesmeesteren ende huere nacomelinghen zoe hebben wij, bailliu, schout, scepenen ende vroetschap van den Hage deesen briefif doen scriven bij onsen secretarius ende met onse gemeene zegele van den Hage bezegelt. Upten 12e dach van Januario anno 1529 nae gemeen scriven. Gemeente-Archief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 160