152 DE PLUNDERING VAN DEN HAAG DOOR DE GELDERSCHEN. Januario 1528 na den zelven vier gijselaers de somme van hondert gouden philips guldens eens, ende bovendien in de stede van excys-vrij domme,, dat zij begeerden, zullen hun leven lanck geduerende ende nyet langer heffen opten Haghe elck van hem drie Rins guldens tot twintich stuivers ’t stuck ’s jaers, ingaende op date van dese daer off hem bij die van den Haghe brieven gelevert zullen werdden. Ende hier mede sal den Haghe ontlast blijven van eenige voorder actie die den zelven gijselaers zoude moegen competeeren. Met welcke uytsprake beyde partijen te vreeden zijn geweest. Aldus gedaen opten 5'len in Januario 1528 na den loop shoefs van Hollant. Mij present. Rijksarghief. Appoint: Rekenkamer No. 152 fol. 36.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 161