Th. Morren. HAAGSCHE STRAATNAMEN. DOOR Nalezing op het boekje van den heer D. S. van ZuIden. II Bijdr. en Med. 1910. Vervolg van De hierachter volgende lijst van verdwenen straatnamen maakt geen aanspraak op volledigheid. De notarieele ar chieven en zoovele andere bronnen, die ik niet heb kunnen raadplegen, zullen ongetwijfeld later nog ver schillende nieuwe namen of varianten aan den dag brengen. Het heeft mij ook aan tijd ontbroken om een studie te maken van de middeleeuwsche lanen en stegen, waar van de juiste ligging niet altijd meer met volkomen zeker heid kan worden vastgesteld. Van de oudste verdwenen straatnamen, die reeds in de 14e eeuw voorkomen, weten wij alleen met zekerheid, dat thans de Caseydestraat Vlamingstraat, de FasenstraatJuffr. Idastraat, de Kerk straat: Schoolstraat en het TournooiveldKneuterdijk ge noemd worden, terwijl de Coman Wlllemslaan, die eveneens

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 162