HAAGSCHE STRAATNAMEN. 154 reeds in de 14e eeuw bekend was, van de Poten uit inde richting van de tegenwoordige Korte Houtstraat en Nieuwe Haven blind liep. Verder zal vermoedelijk de Reystersteeg in de Spuistraatde Haagpoort zijn, terwijl de Heeren Jan Riddersteeg waarschijnlijk bij de Vlamingstraat moet worden gezocht. Van andere lanen en stegen, die in de 15e eeuw bekend waren, kunnen wij slechts met zeker heid zeggen, dat de Claes Cobelslaan en Gerrit Wiggers- laan in elkanders nabijheid aan de wi. van het Spui lagen, en dat de Jan van Yselsteynlaan nabij de Hoef kade en de Philips Pellenlaan bij ’t Oude Zusterhuis waren gelegen. Van het middeleeuwsch Scheveningen is bijna niets meer over, omdat de verschillende stormvloeden de gedaante van het dorp, hetwelk oudtijds tusschen de kerk en de zee gelegen was, geheel hebben gewijzigd. De meeste straten werden door de zee verzwolgen, o. a. na den geduchten stormvloed op Allerheiligen 1570 komen de Heerenstraat, Pastoerstraat of Oude Pastoer straat, Westeinde en Zeestraat, die vóór dien tijd in de Transportregisters vermeld worden, daarin niet meer voor. Uit de stratenlijst blijkt, dat een groot gedeelte der verdwenen straatnamen naar personen zijn genoemd. De straten werden niet, zooals thans, bij hun geboorte ge doopt, maar de volksmond gaf hen een naam, zoodra daaraan behoefte ontstond. Het komt natuurlijk herhaal delijk voor, dat een nieuw aangelegde straat den eersten tijd den naam van Nieuwstraat droeg, totdat zij in onder scheiding van een naburige straat een andere benaming kreeg. Meestal werd zij dan genoemd naar iemand, die zich het eerst in de nieuw aangelegde straat vestigde of .er grond kocht, óf naar een der bewoners, die het meest op den voorgrond trad. Kwam er later in de straat een herberg, die zich in een druk bezoek mocht verheugen en een uithangbord had, dat bij de menschen insloeg,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 163