HAAGSCHE STRAATNAMEN. 157 J) Mededeeling van den heer J. v. d. Bree. 2) Zie I p. 282. tuinman, en Coenraad Carel Vincent Schröder, timmerman, een hofje van 68 huisjes gesticht aan de noordzijde van het Lage Westeinde. Het geld was spoedig gevonden, maar over den naam van het kind konden de vaders het niet eens worden. Op een zekeren dag togen zij naar Rotterdam om de hypotheek te passeeren. Toen men na afloop ge zellig bijeen zat in een café bij de Beurs, kwam de vraag opnieuw ter sprake, hoe men het hofje zou doopen. Een der vennooten opperde toen het denkbeeld om het maar den naam te geven van het café waar zij zoo genoegelijk bijeen zaten en dat „Vredebest” was geheeten. Met dezen gelukkigen inval konden allen zich uitstekend vereenigen. Het spreekt vanzelf dat de poort, die naar het hofje voerde, weldra in den volksmond den naam Vredebestpoort verkreeg. x) Hoewel het dikwijls moeilijk was een grens te trekken tusschen poorten, sloppen en hofjes, heb ik evenwel de hofjes, voor zoover zij nog onder die benaming voor komen, niet opgenomen, omdat zij geheel op zich zelf staan en een afzonderlijk onderzoek vereischen. Sommige sloppen, ook wel brandsloppen geheeten omdat daar de brandladders werden opgehangen, worden Haag poorten genoemd. 2) Enkele daarvan staan nog onder de oude benaming bekend zooals de Haagpoort in de Spui straat en die tusschen Lange Kranestraat en Bierstraat, andere daarentegen zijn bij de omliggende huizen getrok ken of niet meer terug te vinden. De poorten en sloppen, welke over ’t algemeen wei nig belangrijk zijn, hebben herhaaldelijk van naam-ver wisseld, maar hier en daar werpen die namen toch een eigenaardig licht op de plaatselijke geschiedenis. De Poort

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 166