158 HAAGSCHE STRAATNAMEN. T) „Die Haghe”. Bijdr. en Med. 1905 p. 241. van den heere advocaat Barnevelt, doet ons o. a. den weg kennen, dien Johan van Oldenbarnevelt gewoon was te nemen als hij uit zijn woning in de Spuistraat naar het Binnenhof ging; de Keezenpoort was genoemd naar het Vergaderlokaal der keezen of patriotten op den hoek in de Wagenstraat; de Kermispoort en Marionettenlaan roepen de kermis in ons geheugen terug, de Dragonderspoort geeft de ligging aan van een der Dragonderskazernen aan de Uileboonieny het Jagerslop herinnert aan het jagertje van de Delftsche trekschuit. Bovendien zijn uit sloppen dikwijls straten ontstaan de Geweldigerslaan, later Slop van Fagel genoemd, werd Lange Lombardstraathet Slop van den Frisschen Roemer Nieuwe Havenstraat, het Slop van de drie boeren: War- moezierstraat, het Slop van den houten hamerHamerstraat en ten slotte zijn de sloppen somtijds de geboorteplaats of woonplaats geweest van typen of personen, die een rol in het volksleven hebben gespeeld. Zoo is o. a.. de Van Ulmpoort op de Voldersgracht genoemd naar de beruchte gebroeders Barend en Joseph van Ulm, die zich daar geruimen tijd hadden schuldig gemaakt aan ’t snoeien van goud- en zilvergeld. Dit euvel had langzamerhand zulk een omvang gekregen, dat er bijna geen gave munt stukken meer in omloop waren. Eindelijk, dank zij den speurzin van den commissaris van politie Waldeck, werd het tooneel van dit misdadig bedrijf ontdekt. Nadat op een zekeren dag de geheele buurt door de lansiers was afgezet, deed de politie een inval in de verdachte woningen en nam de snoeiers gevangen. De broeders Van Ulm, die tot de hoofdschuldigen behoorden, werden bij arrest van ’t Hof van 29 Januari 1847 veroordeeld om binnen de stad ’s Gravenhage op ’t schavot met een strop om

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 167