HAAGSCHE STRAAENAMEN. 159 De Controleurslaan in het Haagsche bosch, loopende van den Bezuidenhout, tegenover Zuiderbosch over de brug tusschen de beide groote vijvers naar het Kerkpad, is genoemd naai den hals met roeden te worden gegeeseld en daarna gebrandmerkt en vervolgens tot confinement in een rasp- of tuchthuis, ieder voor den tijd van 12 jaar. Dit vonnis werd voltrokken op. de Groote Markt. Blinde Rachel, een eigenaardig type, bij alle oude Hagenaars nog bekend, woonde in de Brillemakerspoort. Zij was een blinde joden vrouw, die bij verjaardagen van de vorstelijke familie of bij andere feestelijke gelegenheden in het oranje getooid langs de straten werd gevoerd en met schorre stem liedjes uitgalmde, die zij op de gitaar begeleidde. ’t Zijn niet allen verdwenen namen van sloppen of poorten, die hierachter in de lijst worden opgesomd. Vele namen leven nog in den volksmond voort of zijn pas in de laatste jaren ontstaan, maar ik heb onder de verdwenen namen allen gerangschikt, die door geen naambordje worden kenbaar gemaakt en daardoor voor beschikt zijn om uit de herinnering geheel te verdwijnen. Indien de eigenaars van deze stegen of sloppen, voor zoover zij nog bewoond zijn, ertoe zouden kunnen be sluiten naambordjes aantebrengen, zou dit zeer zeker van onmiskenbaar nut zijn. Vele sloppen of poorten, die in de 18e of in het begin der 19e eeuw nog bekend waren, zijn thans niet meer terecht te brengen; zij zijn tot pakhuizen verbouwd of bij woonhuizen getrokken, terwijl sommige een anderen naam hebben gekregen of dikwijls meer dan eens van naam hebben verwisseld. Onder de straatnamen, die genoemd zijn naar de be trekking van een der bewoners, verdient nog vermelding de Geweldigerslaan gedoopt naar Carel Nijs „Geweldige

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 168