i6i HAAGSCHE STRAATNAMEN. I I Napoléonslaan of Cours Napoléon {Lange Voorhout) Cours de l’Impératrice Vijverberg) en Place du Roi de Rome {Plein) herrinneringen zijn aan den Franschen tijd. Vijverberg en Voorhout werden in het begin der 18e eeuw door een zeker slag van lieden ook wel onder andere benamingen aangeduid. In dien tijd n.l. heerschte de homo- sexualiteit als een besmettelijke ziekte over ons land. Van Utrecht uit had zij zich binnen enkele jaren over verschil lende provinciën verspreid, zoodat de Regeering omstreeks 1730 besloot daartegen met gestrengheid op te treden. Bij het onderzoek dat toen door het Hof van Holland in den Haag werd ingesteld, was gebleken dat verschillende personen er zelfs een beroep van maakten. De voornaamste verzamelplaatsen waar men elkander aantrof, waren het Voorhout, Vijverberg, het begin van ’t bosch, Achter de Kloosterkerk, en op andere duistere wegen, terwijl enkele herbergen of particuliere woningen de gelegenheid binnens huis openstelden. Een eigenaardigheid was dat het Voor hout door hen werd genoemd „de Groote Zaal”, de Vijver berg „de Kleine Zaal” en beide plaatsen te zamen „de Kruisbaan”. Deze laatste benaming bleef in gebruik bij de Haagsche meisjes, die op ’t gebied der zedelijkheid eveneens af wijkende opvattingen huldigden, en wien, als zij met schout en schepenen in aanraking kwamen, ten laste werd gelegd, dat zij op „de Cruysbaen” geloopen hadden. Van de tien ■sententies door het gerecht uitgesproken, waren er meestal zeven ten laste dezer „Cruysbaendames”. x) Dat oorspron kelijk met de Kruisbaan een bepaalde plaats werd aan geduid, blijkt o. a. uit een vonnis van 1749 tegen drie meisjes, die in het bosch en op de Kruisbaan voor hoer hadden gespeeld. „Op de baan loopen” is nog een bekende uitdrukking. x) „Die Haghe”. Bijdr. en Med. 1903, p. 200.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 170