i63 HAAGSCHE STRAATNAMEN. bestaan; maar nadat in het begin der 18e eeuw de herberg „De Frissche Romer” daar een algemeene bekendheid had verworven, verdrong de naam Slop van den Frisschen Romer den oorspronkelijken naam geheel en al. Intusschen werd het slop in de 17e en 18e eeuw ook een enkele maal aangeduid als Singelstraat, naar de nabij gelegen Singelgracht en Slop van Grimbergen, naar den juwelier Gillis Grimbergen, die daar eenige perceelen in eigendom bezat. Nadat dit slop in 1854 was doorgetrokken tot den Zwarteweg werd deze nieuwe verkeersweg officieel gedoopt in Nieuwe Havenstraat, ’t Is jammer, dat men deze straat toen niet wederom Blijkerstraat heeft genoemd. De Heerengracht heeft zich ook in verschillende be namingen mogen verheugen. Oorspronkelijk aangeduid als ,,’s Gravenpad buyten ’t oosteynde van de Pooien” of „Heerebaan te.ynde de Pooten” werd deze omslachtige benaming in het begin der 17e eeuw vervangen door die van Klein Bleyenburg, terwijl zij later Heerengracht en ook wel Scheelhol genoemd werd. Eigenaardig is het, dat Dekkerslaantje (thans Laan van Meerdervoort) en zijn naamgenoot aan den Bezuidenhout (de voormalige Laan van het Huis ter Noot), welke 3 eeuwen vroeger voorkomt, beiden naar een zekeren Jacob den Dekker zijn genoemd. Sommige namen van straten worden slechts één enkele maal vermeld, ’t Zijn in den regel vreemdsoortige namen, waarvan de herkomst moeilijk of in ’t geheel niet is na te gaan. Meestal komen zij voor in de registers van het straatgeld, de verpondingskohieren of de buurtbrieven. Wij moeten daarbij natuurlijk rekening houden met de eigen dunkelijkheid van een klerk, terwijl de mogelijkheid ook niet is buitengesloten dat een grappenmaker een naam van eigen vinding heeft neergeschreven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 172