164 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Zoo wordt in de oudste registers van het straatgeld voor Veenestraat hardnekkig Venusstraat geschreven. In eenzelfde register over 1740 wordt de tegenwoordige Zuidwal tusschen Glasblazerslaan en den Hoek van Banken bij het Gemeente Ziekenhuis het Armiaans reduit ge noemd. Deze naam zal waarschijnlijk in verband moeten worden gebracht met den apotheker Cornelis Voegen, die jaren lang boekhouder was bij de Remonstrantsche ge meente alhier en tusschen 1735 en 1751 aan de n.z. van de Stalperts- of Glasblazerslaan een huis en tuinhuisje bezat. Deze Cornelis was de zoon van den Remonstrantschen predikant Francois Voegen en Sara Walesius; hij werd gedoopt in de Remonstrantsche kerk te Vlaardingen 8 Octo ber 1702 en zal vermoedelijk een bloedverwant zijn geweest van Jacobus Voegen, die hier van 1721 tot 1736 predikant was bij de Remonstrantsche Gemeente. Deze heeren zullen waarschijnlijk met andere Arminiaansche broeders dikwijls een pijp hebben gerookt in het tuinhuisje aan de Glasblazerslaan, hetwelk de ergenis van den rechtzin- nigen klerk kan hebben opgewekt en hem geinspireerd kan hebben dat gedeelte van den buitensingel met den naam Armiaans reduit te doopen. Het spreekt toch van zelf dat deze benaming niet in den volksmond kan zijn ontstaan, maar dat zij uit den brein van een contra- Remonstrant moet zijn ontsproten. ’t Is eigenaardig, dat de tuin met het tuinhuisje in 1751 overging aan den Remonstrantschen predikant Jacobus Jonkbroer, die hier van 1737 1784 den dienst heeft waargenomen en die tot 1768 in het bezit van dezen buitentuin is gebleven. Verder vermeldt het register van overledenen over 1800 als woonplaats van Catharina de Ruyter en Johanna Maria Heiligers: „Mannetje Pis”. Welk straatje, slop of poort daarmede bedoeld wordt of waaraan deze naam kan zijn

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 173