i65 HAAGSCHE STRAATNAMEN. ontleend, heb ik niet kunnen ontdekken, maar ’t is niet onwaarschijnlijk dat een uithangbord of gevelsteen met een voorstelling van het bekende „manneken” in Brussel aanleiding tot deze benaming kan hebben gegeven. Onder de andere straatnamen, die slechts een enkele maal genoemd worden, moet ik nog de aandacht vestigen op de Modammerstraal in de Lange Poten {Zuster- of Bagijnestraat), die alleen voorkomt in de keuren en ordonnanciën van de Potenbuurt van 1643, op de Moublestraat {HoogeNieuwstraat) vermeld in 1544 en op de Keizerstraat {Nieuwe Molstraat}, Koestraat {Casuariestraaf} en Prinse- of Splinter straat {Oog in Jt Zeilstraaf), die in de eerste helft der 17e eeuw slechts een enkele maal in de Transportregisters genoemd worden. Verder wordt in de registers van het straatgeld over 1665 de eene arm van de Boterstraat aangeduid als St. Andries- en de andere arm als Van Wamelenstraat-, de eene arm van de Nieuwe Agterstraat {Lage Nieuwstraai) uitkomende op de Pnnsegracht wordt op den plattegrond van Daniël Langeweg van 1747 Nieuwkoopstraat genoemd, zonder dat deze namen ergens anders voorkomen, terwijl de Tuinstraat {Slop van Willem Klein} alleen staat aan gegeven op een plattegrond van circa 1700 en de naam Morshoek voor Bogt van Guinea alleen vermeld wordt in een request aan Hoogheemraden van Delfland van 1741. De Zmderstraat in de Poten, welke alleen in het register der appointementen van de Domein- en Rekenkamer over 1681 wordt genoemd, zal waarschijnlijk een schrijffout zijn voor Zusterstraat {Bagijnestraat}, terwijl voor „Broeck- strahe” {Kikkerstraaf), die ik alleen gevonden heb in een schuldrentebrief van 1690: Brugh- of Biirghstraatjede oude benaming voor Kikkerstraat moet worden gelezen. ’t Is eigenaardig zooals sommige verbasteringen bij de menschen ingang hebben gevonden. Franje voor Pastoors- warande, Jefrientje voor Juffrouw Idastraat en Jan Hendrikje

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 174