167 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Daniel Langeweg 1747 wordt o. a. de Looijer- of War- moesstraatRosemarijnstraat en de RozemarijnstraatWar- moesstraat en de Bogt van Guinea (Huygenspark)Groene- wegje genoemd. Op den mooien plattegrond van Anna Beek staat het Korte Heerenstraatje aangeduid als „Koediestraat”Het Lepelstraatje wordt Capelstraatje genoemd. In dien eenmaal op een plattegrond een fout is ingeslopen, vindt men die meestal op latere plattegronden terug. Bijv, de Korte Molenstraat staat op alle plattegronden uit de 18e eeuw als Noordstraat vermeld, niettegenstaande de Noordstraat in het verlengde der Pastoorswarande gelegen, reeds omstreeks 1735 Kalkoenstraat was gedoopt. Enkele straten, waar iets meer van te vertellen viel, gaan aan de stratenlijst vooraf. Ik heb daarin zooveel mogelijk alle varianten, die mij bekend waren, opgenomen en de onjuistheden van Van Zuiden verbeterd, maar ik moet er uitdrukkelijk op wijzen, dat ik slechts de meest voor de hand liggende bronnen heb kunnen raadplegen, ’t Is geen amusante lectuur, maar ’t is dan ook slechts bedoeld als bouwstof voor een lateren bewerker van dit omvangrijk materiaal en als leiddraad voor den beoefenaar der topografische geschiedenis onzer stad. Waar verwezen is naar I wordt bedoeld het eerste gedeelte, dat verschenen is in de Bijdragen voor 1910. De overdrachten, welke worden medegedeeld, staan vermeld in de Transport registers van ’s Gravenhage, Gem. Arch. Ik betuig hier gaarne mijn dank aan allen, die mij bij het bijeenbrengen der bronnen de noodige inlichtingen verstrekten en in het bizonder aan onzen geachten archivaris Dr. H. E. v. Gelder, die mij met de meest mogelijke welwillendheid behulpzaam was. ’s-Gravenhage, Mei 1911.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 176