169 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Bocht van Guinea {Huygenspark}. Berucht door den moord op Mevrouw de Wed. van der Kouwen en haar dienstbode Helena Beeloo in den nacht van 13 op 14 December 1872 in het huis n>'. 25. Dien tengevolge werd het volgend jaar op verzoek der bewoners aan deze huizenrij den naam gegeven van Huygenspark. J. A. de Bergh, de geestige schrijver der Haagsche Pen- krassen, vond in de naamsverandering aanleiding om zich in een request tot Burgemeester en Wethouders te wenden ten einde teruggave te verkrijgen van 1.50 wegens 100 stuks onbruikbaar geworden naamkaartjes, bedrukt met de aanwijzing zijner woonplaats „Bogt van Guinée nr. 100, die hij nu moest laten overdrukken. De Bergh, in zijn Penkrassen van de afwijzende beschikking melding ma kende, teekent er bij aan de wijze woorden van Lenoble „Qui fait demande impertinente Doit attendre un sage refus.” Andriessen vertelt omtrent de naamsafleiding een merk waardig verhaal. Hij beweert nl. „dat Van der Does in zijne Beschrijving van ’s-Gravenhage zegt aangeteekend te heb ben gevonden, dat de bouwmeester, die belast werd met de rangschikking der gebouwen, waarin men deze uitlegging van den Haag wilde doen bestaan, een Genuees van ge boorte zijnde, deze sterk boogsgewijze heeft doen bebouwen en men, met goedvinden van den toenmaligen graaf Godefridus, bijgenaamd den Bultenaar, aan deze bebouwing den naam van Bogt van Guinea heeft gegeven”; en hij voegt hieraan toe, dat sommige meenen, dat deze streek het eerst de Rijswijksche Buitenbuurt heette, hoewel in alle grondbrieven de naam Bogt van Guine wordt aan getroffen, terwijl derzelver cirkelvormigheid aan den bog- tigen inloop van den Atlantischen Oceaan in de kust van Guinea doet denken.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 179