8 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. een bij blozend toegewezen een huis en erve op den Kneuterdijk; het was een dubbel huis met koetshuis en erve gelegen op den hoek van de Hooge Nieuwstraat, naar den kant van den Vijverberg. Op dit tijdstip was Sofia van Noortwijck ruim twee- en-twintig jaren oud, zij bezat een opgewekten geest en een aangenaam voorkomen. Wij kunnen over haar uiterlijk oordeel en door de processtukken gevoegde miniatuur, welke een onschuldig gelaat met aangename trekken en een leven- digen oogopslag vertoont. Daardoor, en door hare opvoeding, geboorte en for tuin, moest zij eene begeerde partij zijn voor de huwe- lijkscandidaten der beste Haagsche regeeringsfamiliën, die zich gelukkig zouden achten zich te vermaagschappen met ide erfgename van de Noortwijck’s en van de Van der Maa’s. Het lot had echter anders beschikt. Haar levensweg, oogenschijnlijk bestemd om effen te wezen, zou bezaaid zijn met allerlei klippen waarop haar geluk zou stranden. Zij was genotziek en lichtzinnig en haar moeder, die haar zou hebben moeten leiden en beschermen, werd juist de oorzaak van haar ongeluk. Door hebzucht en berekening gedreven, bracht deze haar tot schande en belette haar een eerzaam leven te leiden. De grootouders Van der Maa hebben zeker niet kunnen vermoeden dat juist de gunstige codicil in hun testament de aanleiding zou zijn tot dit ongeluk. En toch sproot dit onheil voort uit de voorwaarden waaronder zij bij uiterste wilsbeschikking een som van fl. 20.000 als uit- keering bestemden voor hunne kleindochter Sofia van Noortwijck, wanneer deze met toestemming harer moeder een huwelijk aanging en de bruidegom geen Franschman of Engelschman was. Deze laatste beperking was hun zeker

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 17