HAAGSCHE STRAATNAMEN. T7I 1729 in De Riemer wordt de x) Uithangteekens dl. 3 p. 143. Van der Does, die hij valschelijk aanhaalt, is aan dit verhaal volmaakt onschuldig. Van Lennep en Ter Gouw deelen mede, dat „de Bogt •van Guinee" een geliefkoosd uithangbord was voor ma trozenkroegen. In „De Uithangteekens” geven zij het hier afgebeelde uithangbord als titelprent. Te Amsterdam waren in 1700 alleen in de Nieuwstraat twee logementen van dien naam en toen de Jonkers- en Riddersstraten nog vol waren met matrozenkroegen en speelhuizen hing ook daar aan meer dan een „de Bocht van Guinea” uit. Op een dergelijk uithangbord las men o. a. Dit’s in de Bogt van Guinee Men tapt er bier en wijn en men eet er visch meê. Zij voegen hier aan toe, dat men te ’s-Gravenhage, Leiden en in andere steden straten vindt de Bocht van Guinea geheeten, doch die zich dan ook onderscheiden doordat zij in een halven cirkel zijn gebouwd en dat men daaraan den naam kan toeschrijven, zonder dat wij er stellig bij hebben te denken aan een uithangbord. Dat de spraakmakende gemeente hier gedacht zou hebben aan den „bogtigen inloop van den Atlantischen Oceaan” is wel zeer onwaarschijnlijk, daarentegen schijnt mij de veronderstelling van Eyssell dat de naam ontleend is aan het uithangbord eener herberg zeer aannemelijk, hoe wel ik dit uithangbord in den Haag nog niet ben tegen gekomen. ’t Is natuurlijk mogelijk, dat de vorm van den weg den vermoedelijken eigenaar der herberg, die mis schien voorheen zelf op de kust van Guinea kan hebben gevaren, tot het kiezen van dit uithangbord kan hebben geïnspireerd. Op den plattegrond van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 181