HAAGSCHE STRAATNAMEN. 173 Fransche Sociëteit. (Kazernestraat tusschen de tegenwoordige Parkstraat en Kleine Kazernestraat} Genoemd naar een sociëteit of vereeniging van Fransche dames, die in een huis achter de Kloosterkerk gevestigd was. Het was een philanthropische instelling van „Char lotte de Courcillon de Dangeau, franse gerefugieerde, [die] uyt enckele compassie verscheyde verdreeven juffrouwen van hare natie onder haer voorsorge genoomen ende soo- danigen opsigt omtrent derselver educatie gedragen hadt, als het personen van qualiteyt in hare gemelde misera bele ballingschap betaemde” 1). Zij verzocht in 1697 vrij dom van ’s lands imposten, welke aan haar, en later ook aan haar opvolgsters, steeds werd verleend. Bij resolutie van 17 Mei 1768 verleenden de Staten van Holland aan de zeven overgebleven dames ieder een pensioen van 100 guldens, benevens vrijstelling van de quotisatie der beschreven middelen. Het Bestuur der Gemeente voegde er voor elk van haar nog 6 gulden bij in plaats van den verzochten vrijdom van wijn- en bieraccijns. De sociëteit van deze hoogbejaarde dames schijnt kort daarop ontbonden te zijn, want in 1770 verkochten Ge committeerde Raden van de Staten van Holland het huis, genaamd het klooster of de Fransche sociëteit, hetwelk zij in 1750 van eenen Fabrie in eigendom hadden ver kregen, met den daarnaast gelegen tuin aan Prins Willem V. De Prins, die toen mede de beschikking kreeg over de daarnaast gelegen oude manege, deed beide gebouwen afbreken en er een nieuwe manege voor in de plaats stellen? Dit gebouw, hetwelk in 1772 werd aanbesteed, x) De Fransche Dames, ’s Gravenhaagsche Bijzonderheden door Mr. L. Ph. C. v. d. Bergh II, p. 53 e.v.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 183