HAAGSCHE STRAATNAMEN. 174 van benoodigdheden voor de Halvemaanstraatje (Heulstraai) Reeds in 1538 vinden wij vermeld het huis „De halve Mane” op den hoek van de Heulstraat en het Noord- einde. Eerst in het begin der 19e eeuw nam de apotheker Van Essen, die in het daaraangrenzend perceel, thans nr. 29, sinds 1798 zijn apotheek gevestigd had, deze benaming voor zijn huis over. Geweldigerslaan (Lange Lombardstraat'). Volgens Van Zuiden zou de Bleekerslaan in 1661 onder den naam Geweldigerslaan voorkomen. Dit is geheel onjuist; de Bleekerslaan heeft nooit een anderen naam gedragen, daarentegen stond de Geweldigerslaan omstreeks het midden der 18e eeuw bekend als Slop van Fagel naar mr Cornells Gerrit Fagel, die in 1708 een huis kocht aan de w.z. van de Geweldigerspoort- of laan in het Westeinde. Deze Ge weldigerslaan is de tegenwoordige Lange Lombardstraat tusschen Westeinde en Lage Nieuwstraat, zooals duidelijk staat aangegeven op den plattegrond van Daniël Lange- weg van 1747, waar zij nog Geweldigersslop wordt ge noemd en zooals blijkt uit de koopbrieven van het perceel Westeinde 54, gelegen op den oosthoek van de Lange Lombardstraat, waarvan in een overdracht van 1740 als belending aan de w.z. wordt opgegeven de Geweldigers- poort en in het volgende transport van 1770: het Slop van den heer Fagel. dient thans voor bergplaats Telegrafie. De herinnering aan de sociëteit heeft nog jaren lang voortgeleefd, daar op een plattegrond van 1827 nog dat gedeelte van den toenmaligen Denneweg of Achter de Stallen werd aangeduid als Fransche Sociëteit.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 184