176 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Aan de Helletje. o.z. van het Noordeinde. De poort werd afgebroken in 1845 en de muur in 1866. Dit pleintje behoorde eertijds tot den tuin van de voormalige Kastelenij van den Hove (het z.o. gedeelte van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken), waar de afd. Kunsten en Wetenschappen in gevestigd is) en waar in de 17e en i8e eeuw o.a. de gegijzelden werden opgesloten. In het feit, dat op de plaats, waar thans het bureau van den Rijks- bouwmeester Peters is gevestigd (voormalige Hooge Raad) de pijnkamer van den Hove werd gevonden, terwijl het Hof in de grafelijke gebouwen aan de w.z. van het pleintje zijn zetel had, kan misschien een verklaring ge vonden worden voor den eigenaardigen naam, welke dit pleintje tot op onzen tijd heeft gedragen. In 1763 werd verkocht een bouwhuis, koestal en erf daarvoor genaamd 't Helletje, belend z. een gemeene gang. De naam van dit huis ging langzamerhand op het slop over, waarin een klein hofje gelegen was. Bedoeld huis lag dus niet in de rooilijn van de andere huizen, maar iets lager naar achteren. In het midden der 19e eeuw werd er een kroegje in gehouden waarin ook tabak, lucifers, schoensmeer, veters en aanverwante artikelen werden verkocht. Ten zuiden van het Helletje, lag de herberg „De goeden aanleg”, van Toneman, terwijl dit huis ten zuiden was belend door het thans nog bestaande slop gelegen tusschen de huizen nr. 45 en 67. 1) Het Dagblad van 1 Aug. 1866 vermeldt, dat de muur, tegenover den ingang van het Dep. van Binnenlandsche Zaken, waardoor het pleintje werd afgezonderd, dat in de wandeling bekend is onder den naam van het Helletje, is afgebroken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 187