183 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Kooltuin {Plein}. besluit van 28 Aug. 1819 nr. 2 door Waterstaat aan de gemeente in eigendom afgestaan en is kort daarna gesloopt. De oude kooltuin der graven, welke evenwel in de middeleeuwen iets grooter was dan het Plein thans is, wordt reeds genoemd in 1316 In 1517 werd hij door den toenmaligen stadhouder geheel omgewerkt tot een nieuwen boomgaard, waarin behalve vruchtboomen en rozen een eenvoudig ingericht nieuw zomerhuis werd gebouwd 2). In 1633 besloten Gecommitteerde Raden van Holland met goedkeuring van Prins Frederik Hendrik „tot het beni- ficieren van de graefelickheids tuyn”. Weldra verrezen hier verschillende aanzienlijke woningen. Gelukkig week men van het oorspronkelijk denkbeeld om in den Stad- houderstuin zooals de meer algemeene benaming was, straten aan te leggen, in zoover af, dat het middenge deelte open bleef om het tegenwoordige Plein te vormen 8). Nadat de vruchtboomen waren geveld, werden twee lanen van lindeboomen kruiselings op het nieuwe terrein aan geplant, dat van toenaf een der sieraden van dit nieuwe stadsgedeelte was 4). In 1764 moesten de boomen van deze kruislanen evenwel ook worden omgehakt, omdat de Hertog van Brunswijk de wachtparade van de Kavalerie eveneens daar wilde doen plaats hebben. Op verzoek van den Hertog en van Prins Willem V werden het volgend jaar, ten behoeve van de officieren, op het Paradeplein 4 banken geplaatst. Deze wachtparade, welke ’s morgens ten 11 ure door de J) Mededeelingen I p. 279. 2) Die Haghe. Bijdr. en Med. 1903, p. 153. 3) Veegens. Historische studiën. I p. 110. 4) T. v. Westhreene. Residentie-album, p. 2.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 197