185 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Moerweg. (De la Reijkade) De Moerweg, welke van ouds de grens vormde tus- schen de Zuster- en Oost Escamps-polder, wordt reeds in de middeleeuwen genoemd. Het eerste gedeelte Loos- duinsche weg tot Steynlaan werd in 1904 herdoopt in De la Reijkade. In December 1881 verzochten de bewoners en belang hebbenden van dezen weg aan den Raad om hem in be- gaanbaren toestand te brengen. Requestranten beweerden, dat hij er zoo slecht aan toe was, dat de Brandweer kort geleden een perceel had moeten laten uitbranden, omdat het onmogelijk was dien weg met spuiten te berijden. En niet alleen de huizen maar ook de bewoners liepen gevaar, aangezien de meeste doctoren weigerden aldaar patiënten te bezoeken. Zij achtten het dan ook met alle menschelijk gevoel in strijd, wanneer men menschen of dieren hunne vrachten over dezen middeleeuwschen weg zag voorttrekken. B. en W. uit mededoogen bewogen, schreven 14 dagen later den snooden eigenaar den heer B. E. Cankrien te Rotterdam aan, om, ingevolge het Provinciaal Reglement op de wegen en voetpaden, dezen weg voor ’t vervolg in behoorlijken toestand te houden. l) Appointementen Domein- en Rekenkamer 1697, fol. 497. Hoewel in 1697 nog een regeling voor het spelen in de Maliebaan werd vastgesteld l) schijnt de lust tot spelen toch veel verminderd te zijn geweest. In 1638 wordt melding gemaakt van den verkoop van een huis „daer uythangt De Oude Vries ofte De Maelje- baen”, terwijl in 1801 werd verkocht een huis en erf met een vrijen uitgang daarnevens, van ouds genaamd ’t Maliehuis aan de wz. van de Madestraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 199