i87 HAAGSCHE STRAATNAMEN. De Kloostergebouwen en Kloosterkerk waren sinds 1589 ingericht tot geschuthuis. -j 8 Aug. 1614. Reg. van Verkoopingen voor den Magistraat van ’s Gravenhage fol. 134. 3) A. C. de Rop. Het huis op het Nachtegaalspad p. 202 e. v. 400 ponden, maar de eigenaar behield aan zich den eigendom van de helft van beide slooten aan weerszijden van de laan. Burgemeesters mochten evenwel deze slooten dagelijks gebruiken om „alle behoeften ende materealen dienende tot het clooster ende het gieten van ’t gescut 1), met scuyten aff ende aen te voeren, maer anders nyet; tot wekken eynde Burgemeesters voornoemt sullen doen leggen eenen boom met ijseren pennen aen de noortzijde van de voorsz. sloet ofte slooten met een sluytent slot daeraen, waervan den voornoemden Van der Wyele van de Werve mede een sleutel gelevert sal werden”, enz. 2). Dit laantje bleef tot omstreeks 1857 een buitenweggetje, het was met een dubbele rij Duitsche populieren beplant, en vormde een slecht onderhouden verbindingsweg tusschen Kloosterkerkstraat en Hoogen IVal (Mauritskade). Op den hoek van Kloosterkerkstraat en de tegenwoordige Kazernestraat stond een voor den Haag merkwaardig hoog gebouw, oud en verveloos, dat vier verdiepingen telde. In het onderhuis was een water- en vuurnering van baas Post, terwijl deze ark verder door tal van lieden was bewoond, die de meest heterogene vakken uitoefenden.3) Verderop de hoefsmederij van Van derSlooten en een sloot, die de grens vormde van een aantal warmoezierderijen, die zich tot aan de Mauritskade uit strekten. Daar stonden vroeg in het voorjaar op den zwarten vetten grond de lichtgroene doperwten in lange rijen gepoot, terwijl later de bloeiende tuinboonen een aangenamen geur verspreidden. Links van het Nachtegaals pad stond een tuinmanswoning aan het Paleis op den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 202