j 88 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Padmoes. (St. Jacobstraat.) Van Zuiden meent, dat deze naam, die hij in 1563 voor het eerst genoemd vindt, samenhangt met „mos” of moeras, waar padde of vlas groeide. Die afleiding lijkt mij niet juist. In de eerste plaats groeit vlas niet in een moeras, maar bovendien komt „padde” nooit voor in de beteekenis van vlas, maar alleen in de samenstelling paddevlas, (Onser Vrouwenvlas of navelkruijt). De naam Padmos vind ik het eerst genoemd in het Hofboek van 1512 waarin gesproken wordt van „die nuwe straet dye Padmos hyet”. In het daaraan voorafgaand Hofboek van omstreeks 1485 wordt alleen gesproken van de nieuwe straat in het Zuideinde, zoodat de naam Padmos of Pad moes omstreeks 1500 zal zijn ontstaan. Had de plek gronds, waarop deze straat is aangelegd, van oudsher Padmos of Padmoes geheeten, dan zou hare ligging in het oudste Hofboek waarschijnlijk zijn aangeduid als die nieuwe straat op ’t Padmos. Dat de bodem daar eertijds een moeras was is mogelijk, begin gemaakt met het bouwen van van Kneuterdijk behoorende, verderop een tuinpoort ter hoogte waar nu het huis Parkstraat nr. 6 staat, welke toegang verleende tot ’s Konings tuin, en een kleine woninghet geboortehuis van den bekenden kindernovellist Ant. de Rop, die daar zijn kinderjaren sleet. Van dit huis tot aan de Mauritskade sloot een vrij hoogen muur den tuin van het Paleis van Koning Willem II op den Kneuterdijk van den weg af. In 1857 werd een woningen; de Kloosterkerkstraat werd aan de zijde het Dept, van Financiën in 1869 verbreed en de namen van deze straat en van het Nachtegaalspad werden twee jaren later veranderd in Parkstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 203