189 HAAGSCHE STRAATNAMEN. p. 307. 2) Een wandeling langs Delfts straten en grachten in 1600, P- 77- 3) Stad op Cyprus, door de dienst van Venus beroemd. maar uit de oude topographic blijkt daaromtrent niets. Wij weten alleen, dat in het begin der zestiende eeuw, ten minste aan de zuidzijde van het Padmos, weilanden gelegen waren; o.a. werd in 1538 een hypotheek geves tigd op een „zeecker stuck erfs belend ten zuiden Had- deman’s weide en ten oosten den warmoesman. Het komt mij het meest waarschijnlijkst voor, dat wij de afleiding moeten zoeken uit een uithangbord, zooals in andere steden waar deze naam voorkomt, eveneens het geval schijnt te zijn. Van der Monde, de bekende schrijver van Utrechts’ pleinen, straten, stegen, enz., ver onderstelt o. a. dat de naamsoorsprong van het Padde- moes te Utrecht moet gezocht worden in het uithang bord eener woning, welke het eiland „Pathmos” zal hebben voorgesteld x). Te Leiden was eveneens een steeg die Padmos werd genoemd en Mr. Soutendam vermeldt in Delft 2) een steen boven de poort van het Bagijnhof met basreliëf, dat de apostel Johannes moet hebben voorgesteld, zittende op Patmos en omringd door verschillende dieren, maar die thans onkenbaar is geworden. Huygens doelt ook op het Grieksche schiereiland van dien naam in zijn versje op het „Padmos”, door hem „Subura” genoemd, naar een straat uit het oude Rome, waar veel kroegen en kitten waren. Meer dan ’t geheel is het deel. Is Venus de bron van het [schoone, Dan moet geheel den Haag, wijken voor mijne pracht, Maar neen, men geeft mij verkeerd den heiligen naam [van Pathmos, Paphos 3) is beter naam voor mij, daar Venus hier woont.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 204