HAAGSCHE STRAATNAMEN. 193 13 Schermpoort of Bouckhovenspoort. Aan de w.z. van Bleijenburg, tusschen het Rijks- archief en de Duitsche kerk. In ’t kohier van den ioooen penning over 1654 wordt gesproken van ’t Scheelhol of Heerengracht. Scheel kan beteekenen twist, scheef, schedel en deksel. Daar scheel in de beteekenis van twist in de 17e eeuw meermalen voorkomt zou men bij scheelhol kunnen denken aan twisthoek. De verklaring van dezen naam heb ik evenwel nooit gevonden. Genoemd naar de schermschool van Isaak van Bouck- hoven, scherm- en exercitiemeester van de schutterij van ’s-Gravenhage, welke daar in de eerste helft der 17e eeuw gevestigd was. Dit straatje, hetwelk door hem in 164T was aangelegdi) verleende toegang tot voornoemde schermschool en kaatsbaan. De kaatsbaan was gesticht door Gerrit van Kenniphoven, die dit terrein met den grond, waarop later het huis van den confiseur Monchen is gebouwd, in 1621 van zijn vader Maarten Lambertsz. in eigendom had verkregen. In 1668 werd Matthias Snel eigenaar van het grootste gedeelte van den grond, waarop hij het huis van den heer Monchen deed zetten. Het straatje, grenzende aan het voormalig Rijksarchiefgebouw aan het Plein en aan In 1669 verklaarde de schermmeester Robbert de Vesias met eenige andere personen ten behoeve van Isaack van Bouckhoven „wel te weten dat de middelpoorte in de gangh benoorden het Pleijn altijt. genaemt Bockhovenspoort ofte ’t schermschool, bij Isaac van Boekhoven, schermmeester voor de eerste mael is gedaen maecken ende stellen in 1641, welcken datum nevens het wapen ende drie letters I. V. B. in staende met noch eenige uitgedaen schrift aen de noortzijde van de voorz. poort.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 208