HAAGSCHE STRAATNAMEN. 202 Dec. Hof v. Holland. 1607 nr. 19. Rijks arch. sproken van Danckaertspoort en in de Haagsche Courant van 1818 van het Straatje der provoost. Annastraat (St.) (Korte Houtstraat). In 1606 werd verkocht een huis en erf op „ghees- telicke gront in St. Annenstraat teynde de Pooteri’ St. Anna had evenwel met dezen „geestelijken” grond niets te maken, want het klooster, dat daarvan den eigendom bezeten had, was gesticht door eenige zusters van het St. Elisabethklooster en genoemd naar Maria of Onze Lieve Vrouwe in Galileen. De St. Annastraat komt maar enkele jaren voor. Na 1609 wordt zij genoemd Jonker Simon of Annastraat en in 1613 wordt reeds gesproken van Jonker Simon of Korte Houtstraat. Het is eigenaardig dat de vrouw van Jonker Simon van Steenhuysen Anna heette, maar in hoever zij in den reuk van heiligheid stond dat de straat naar haar St. Annastraat kan zijn genoemd, is mij niet gebleken. Een enkele maal wordt ook de Korte Poten „St. Annen straat” genoemd (Schepenbrief 1609. Gem. Arch.), terwijl in een transportakte van 1679 ook de Bagijne- straat zeker bij vergissing St. Annastraat wordt geheeten. Annastraat. (St.) In 1607 werden verkocht „verscheydene erffkens, uytgesteejken uyt seeckeren tuyn ende boomgaert verdeelt in 28 erven, achter 7 Speuye, uytcomende in St. Jacobstrate dat men noempt ’t Padtmoes aen de zuytsijde, belend w. Jan Mauriss en de erven van de buren in St. Annastraat, n. de erven van de buren op de Gracht, o. de erven van de Speuye” Deze straat, waarschijnlijk dezelfde als de Bogaert-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 217