HAAGSCHE STRAATNAMEN. 207 Banckemstraatje Schoorsteenveger str aatje) Genoemd naar Mr. Johan van Banchem, president van den Hoogen Raad, die het hoekhuis in het Voorhout bewoonde. Zie I p. 318 en 319. Beek. De) Zie Engelsche poort. Beerenlaantje Spijkermakerstraat) Bij Raadsbesluit van 5 Jan. 1802 werd aan Mr. C. G. v. d. Kest Wittens, toenmaals eigenaar van de bier brouwerij De drie Kruisen” op de Prinsegracht ten gebruike afgestaan het Beerenlaantje, loopende achter genoemde gracht van Brouwersgracht tot aan den Olieberg, en zulks met het recht van afsluiting tegen betaling eener recognitie van 4.’sjaars. Daar deze recognitie nooit was betaald, wisten B. en W. omstreeks 1850 niet meer wie eigenaar van het laantje was. Naar aanleiding van klachten van de bewoners der Prinsegracht over de vervuiling der sloot langs de Beerenlaan, deden B. en W. bij den eigenaar der fabriek een onderzoek omtrent den eigendom instellen. En toen zij hieromtrent zeker heid hadden gekregen en tevens gebleken was het willekeurig gebruik, dat de opvolgende eigenaars der brouwerij van de concessie van 1802 hadden gemaakt, trokken zij uit dankbaarheid voor de in lichtingen, die hun zoo welwillend waren verstrekt, de concessie van 1802 in. De Beerenlaan werd toen in 1853, wat betreft dat gedeelte, hetwelk door de eigenaars der fabriek tusschen hekken was afgesloten, opnieuw aan de toenmalige eigenaars A. Perk en Zonen uitgegeven tegen een jaarlijksche erfpacht van 25. De fabriek „De drie Kruisen” was toen de eenigste brouwerij in de stad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 222