DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 13 maarden letterkundige en burgemeester van Leiden Janus Dousa. Wigbold was Heer van Noordwijk, Offem, Lange- veld enz. en werd volgens de gewoonte dier dagen, aangeduid met den naam zijner heerlijkheid, zoodat hij kortweg de Heer van Noordwijk werd genoemd, zonder dat deze gelijkluidendheid van naam eenigen graad van verwantschap medebracht tusschen hem en de heldin van ons verhaal. Wat zijne positie in het openbare leven aangaat, kunnen wij het volgende mededeelen. In 1699 werd hij benoemd tot Hoogheemraad van Rijnland, en in 1702 beschreven in de Ridderschap van Holland en van wege dezelve gecommitteerd in de Staten-Generaal, en daarna in het Collegie van Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland Dat zijne vrijage met Sofia niet ernstig bedoeld was, althans, dat hij haar niet doorzette toen haar roep hoe langer slechter werd, kan blijken uit het feit, dat hij in Januari 1699 huwde met Wilhelmina van Reede. Hij overleed op 24 April 1725, een zoon nalatende, Steven genaamd, die even als zijn vader hooge ambten in den Staat bekleedde. Hij was dan ook, evenals de graaf van Dohna, een veel te voornaam heer om zich te allieeren met de familie Van Noortwijck. Hij had het meisje ontmoet toen zij in het dorp Noordwijk ten eten was bij de weduwe Pothoven, de moeder van den advocaat en maakte haar van dit moment af het hof. x) Haar moeder wakkerde dezen minne handel aan, en verschafte de jonge lieden vaak de gelegen heid ongestoord alleen te zijn, terwijl zij met opzet andere bezoekers verwijderde. De gevolgen van dezen vertrouwe t) Expalude vertelde (28 Juli 1694), dat de zoon van den Hr. v. Noortwijck seer amoureux was van wijlen de Commis Noortwijck dochter. Journalen van Constantijn Huijgens, den zoon, dl. II, bl. 384.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 22