214 HAAGSCHE STRAATNAMEN. de Jhr. David van naar den boomgaard van ’t einde der Molenstraat. aan ’t eynde Bogaertspoort. Genoemd naar Cornells Bogaart, die in het kohier der Verponding over 1730 vermeld wordt als eigenaar van een huis aan de n.z. van het toest emde, hetwelk een uitgang had in het Slijkeinde. In 1756 werd verkocht een stuk tuingrond in de zoogenaamde Boeren of Bogaertspoort aan de n.z. van het Lage Westeinde. Zie Boerenpoort. B ogaertstraat Prinsestraat) Ook wel Verloren- of Nieuwe Bogaertstraat genoemd, nu het gedeelte Prinsestraat tusschen Molenstraat en Noordwal. Waarschijnlijk genoemd Mr. Pieter van Persij n aan In 1604 werd verkocht „een huysken der Molenstraat belend n. de boomgaerd van Mr. Pieter van Persijn en de heerstraat.” Bogaertstraat. Eertijds een straat op het zoogenaamde Padmoes aan de w.z. van het Spui. Genoemd naar den boomgaard van Valckesteyn. In 1607 werden verkocht „verscheydene erffkens, uytgesteecken uyt seeckeren tuyn ende boomgaert, afkomstig van Jhr. Davidt van Valckesteyn, ver deeld in 28 erven, achter ’t Speuye, uytcomende in St. Jacobsstrate, dat men noempt 7 Padtmoes, aan de zuytzijde”, belend n. de erven van de buren op de Gracht. (Decreten Hof 1607 nr. 19). In 1609 kocht Henrick Henricxsz, biervoerder, een erf in de Bogaertstraat', voornoemd perceel strekt voor van de straat tot achter aan de huizen in de St. Jacobsstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 230