i4 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. Sofia werd Volgens latere getuigenissen cember 1694 plaats gehad hebben. weduwe Van Noortwijck, in het Westeinde, en bood deze lijken omgang bleven niet uit en Sofia werd zwanger. Het getuigenverhoor van Elizabeth Baseliers van Lillo geeft ons omtrent deze omstandigheid licht. Deze vrouw in de wandeling Lijsbetmoer genoemd, was gezworen vroedvrouw, welke betrekking zij te danken had aan de protectie van wijlen den Burgemeester Van der Maa. Op I een avond in Juni 1695 meldde zij zich aan ten huize der hare diensten aan, daar zij door zekeren doctor Helvetius vernomen had, dat hare dochter binnenkort moeder zou worden. De weduwe ontving hare mededeeling op niet malsche wijze, beschuldigde haar van laster, maar sloeg ten slotte een toontje lager aan, en accepteerde hare diensten voor de bevalling, die binnen eenige maanden verwacht kon worden. Op 15 October 1695 x) des morgens te zes uur werd de hulp van Lijsbet-moer ingeroepen, door de weduwe van Noortwijck, die persoonlijk daarvoor bij haar aan huis kwam. Om niet opgemerkt te worden door het dienstpersoneel, dat aan de voorzijde van het huis aan het werk was, werd de vroedvrouw, door de achteruitgang van het koetshuis in de Vleerstraat binnengelaten en op een bovenkamer verscholen totdat hare assistentie noodig zou zijn. Den volgenden morgen omstreeks vijf uur werd een knaapje geboren. Vreedzame rust scheen niet te hebben geheerscht in de kraamkamer, waar dit kind eener ongehuwde moeder het levenslicht zag, want te midden harer weeën overstelpte Sofia haar moeder met verwijten, en wierp haar voor, dat zij alleen de schuld droeg aan het ongeluk, dat haar nu overkwam. Mevrouw van Noort wijck, beangst dat andere ooren zouden hooren wat er voorging, trachtte de stem harer dochter te smooren, zou de bevalling op 8 De-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 23