235 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Voorheen en Thans II p. 181. ’s-Gravenhage van Duinweide lag eertijds tamelijk eenzaam aan het einde der stad. Op een plattegrond van Smulders 1873, staat het buiten nauwkeurig aangegeven. Dit „optrek”, zooals Eyssell het noemt, behoorde in de eerste helft der 19e eeuw aan den notaris Francois de Bas, die op het Buitenhof naast de Besog nekamer woonde en later aan het gemeenteraadslid Mr. G. van der Jagt. x) Uit de nalatenschap van diens weduwe werd het omstreeks 1875 aangekocht door eenige bouwexploitanten, die in 1877 de Maatschap Duinweide stichtten en op den grond van het voormalige buitenverblijf in de jaren 187681 en 88 achtereenvolgens de navolgende straten deden aanleggenBanka- (van Sumatrastraat tot Kerkhof- laan} Borneo-, Sunda-, Biliton-, Madura-, Riouw-, (gedeeltelijk), Malakka-, Atjeh- (gedeeltelijk)Boni-, Celebes-, Deli- (gedeeltelijk) en Timorstraten (ge deeltelijk). De woning van Jhr. Mr. B. C. de Jonge, waartoe een poort in de Riouwstraat toegang geeft, draagt nog den naam Duinweide. (Riouwstraat 180). Duivelshoek. (Korte Molenstraat en Korte Hoogstraat). De naam Duivelshoek komt in officieele acten voor ’t eerst voor in de eerste helft der 18e eeuw; o. a. in 1739 werden verkocht twee huizen aan de w.z. van de Corte Molenstraat of zoogenaamde „Duyvelslioukje"en in 1741 en 1761 wordt vermeld de verkoop van een huis in de Korte Hoogstraat of zoogenaamd Duivelshoekje. In latere jaren wordt de Korte Hoogstraat uitsluitend met deze benaming aangeduid. Zie pag. 162.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 252