I-IAAGSCHE STRAATNAMEN. 239 1l Schepenbrief. Regesten der abdij Middelburg p. 716. 2) 2e Memoriaal van den griffier van het Hof. J. Rosa fol. 123VS noemd naar een lid der familie Faes. Ik vind o.a. hier in 14312) en 1436 2) vermeld eenen Heinrich Faes. Ferweelde Burghwal. (Fluweelen Burgwal). Aldus genoemd op een plattegrond van 1617. Fort. (Het) Het terrein, begrensd door Jacob van Campenplein, Van Ravesteijnstraat en Cuypstraat, waarop 'door de ’s Gravenhaagsche Woningmaatschappij in 1890 werden aangelegdde Eeckhout-, Hoppenbrouwer-, Jacob van Campen-, Van Oss-, Van Outshoorn-, Schelfhout- en Wijnand Nuyenstraten, kreeg in de volksmond weldra den naam van ’t Fort, omdat het omliggend land toen nog laag en onbebouwd was en dit woningkwartier daardoor als ’t ware een vooruitgeschoven post geleek. De aanleg deed dan ook inderdaad aan een fort denken. Deze naam is populair gebleven, zoodat niet alleen de bewoners van dit kwartier, maar ook van de naburige straten in dit gedeelte der stad, nog allen van ’t Fort spreken. Foystraat. De Riemer haalt een charter aan van i4ii,waarin vermeld wordt een huis, gelegen op die Geest in Foystraet”bedoeld zal zijn Faynstraat of Fasenstraat. Zie Fasenstraat en p. 172. Franje. (Pastoorswarandé). Verbastering van Warande, Papenhove, woning van de pastoors of parochiepapen van den Haag. De Riemer zegt dat in zijn tijd ,,’t gemeene volk” nog sprak van Waranje of Franje. De naam Franje was langzamerhand de officieele benaming geworden. Op oude plattegronden en in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 256