HAAGSCHE STRAATNAMEN. 243 Landsdrukkerij. den generaal-majoor h Decreten Hof van Holland 14 December 1751, nr. 8. 2) Peters, Bijdr. en Med. „Die Haghe” 1902, p. 251. woordige Slijkeinde o. a. vermeld in 16440111667. Geldelooze pad. Deze weg begon in het begin der 17e eeuw bij de Ammunitiehaven. In 1644 o. a. werd verkocht een huis op de „Uyterste gracht” op den hoek van het Geldelooze pad, belend o. 't „Pad van t Lammitgen Groen”. Langzamerhand werd hij ingekort; in het begin der 18e eeuw heet het gedeelte ten noor den der SingelgrachtZusterkade of Voorburg- straatje. In 1718 o. a. werd verkocht een blok van vier nieuw getimmerde huizen aan de w.z. van ’t Geldelooze pad of de Susterkade, en in 1720 een huis en tuin „uytcomende door eene gemeene gangh aen de w.z. van ’t Voorburgstraatje anders genaamt het Geldelooze pad”. Zie Zusterkade. Generaalspoort. Aan de o.z. van den Fluweelen Burgwal, tusschen Heerengracht en het voormalige Ministerie van Koophandel en Koloniën, nu B Waarschijnlijk genoemd naar Guillaume le Vasseur des Rocques. In 1751 wordt vermeld een gang aan de o.z. van den Fluweelen Burgwal, behoorende aan de kinderen van wijlen den generaal-majoor De Rocques. Kohier der Verponding 1806. Geneverstraat. Zie Jeneverstraat. Geplaveide gracht (Paviljoensgracht}. De gracht, die geplaveid (bestraat) was, hetgeen in het begin der 17e eeuw nog weinig voorkwam. 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 260